Skutki trzeciej rewolucji przemysłowej

Rewolucja naukowo-techniczna, zwana także trzecią rewolucją przemysłową, obejmuje procesy znaczących przemian w technice, produkcji i nauce zapoczątkowane w latach 50.

XX wieku i trwające po dziś dzień.

Jest to proces rozwoju, który ściśle łączy wyżej wymienione dziedziny, przyczyniając się do rozwoju współczesnego świata na różnych jego płaszczyznach funkcjonowania.

A jakie są skutki trzeciej rewolucji przemysłowej? Przede wszystki są to liczne zmiany obejmujące sektor gospodarki oraz sferę obyczajowości i życia codziennego.

I choć często mówi się, że trzecia rewolucja przemysłowa zdegradowała przemysł, nie możemy zgodzić się z tym stanowiskiem, bowiem sprowokowała ona jedynie liczne zmiany, które wprowadziły i wciąż wprowadzają reorganizację pracy w tym sektorze gospodarczym, przyczyniając się również do powstania nowych, bliższych współczesnemu społeczeństwu gałęzi przemysłu.

Nie ulega wątpliwości, że rewolucja naukowo- techniczna ma zarówno plusy, jak i minusy, jednakże nie można nie zgodzić się ze stanowiskiem, że jest to proces, który dostosowuje poziom współczesnego życia do aktualnych odkryć i nowoczesnych technologii.